5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. +36 (66) 643-588 szentlazarbekes@t-online.hu Adószám: 18375839-2-04

Adatvédelmi szabályzat

 

I.              Adatvédelmi tájékoztató

A Szent Lázár Alapítvány (nyilvántartási száma: 04-01-0000510; székhelye: 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1.; adószáma: 18375839-2-04; statisztikai számjele: 18375839-9499-569-04; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; a továbbiakban: Alapítvány), mint adatkezelő a jelen tájékoztatót azért állította össze, hogy Ön mindent megtudjon arról, az Alapítványnál miként kezeljük az Ön személyes adataid. Amennyiben a jelen tájékoztatással kapcsolatban további kérdése merül fel, úgy kérem, forduljon hozzánk bizalommal.

II.             Fogalmak

 • Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.
 • Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, )
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallási, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes
 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
 • Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

III.             Ki és hol kezeli az adatait?

Az adatkezelő a Szent Lázár Alapítvány (székhelye: 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1., nyilvántartási száma:04-01- 0000510; adószáma: 18375839-2-04; képviselő: Kovács Istvánné). A Szent Lázár Alapítvány az adatait székhelyén, így az Európai Unión belül tárolja.

IV.            Milyen adataimat kezelhetik, meddig tárolják ezeket?

Az Alapítvány kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek az Alapítvánnyal szemben fennálló jogviszony ideje alatt, valamint interaktív kapcsolattartást elősegítő tevékenység során önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak és / vagy nyilvánosak.

Az adatkezelés célja az Alapítvány tevékenységének (szolgáltatás) és céljai megvalósulásának elősegítése, az érintettekkel való interaktív kapcsolattartás és a részükre illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása.

A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

Alapítvány cél szerinti tevékenysége:

1.) Az adatkezelés az Alapítvány tevékenységének (közreműködés az idős, beteg, segítségre szoruló emberek ápolásában, gondozásában,

2.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

3.) hátrányos és nehéz helyzetű csoportok, elesettek, szegények támogatása, felkarolása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

4.) kapcsolatteremtés és – tartás az állami, egyházi intézményekkel és civil szervezetekkel, 5.) hátrányos vagy krízis helyzetben lévő gyermekek és anyák felkarolása,

6.) munkahelyteremtés,

7.) rehabilitációs foglalkoztatás,

8.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások,

9.) kulturális tevékenység, együttműködés az átképzésben és az oktatásban, 10.) egyéb segítő tevékenység,

11.) együttműködés a hazai és külföldi hasonló célú szervezetekkel, 12.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,

13.) tudományos tevékenység, kutatás, 14.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés,

15.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 16.) emberi és állampolgári jogok védelme,

17.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

Mindezen feladatok teljesítéséhez kezdetének napján kezdődik és kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig, legfeljebb a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti időtartamig (ez az időtartam jelenleg 5 év) – illetve, ha az adatkezelés időtartamára más jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, ezen időtartam lejártáig - tart. Amennyiben az érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, az Alapítvány az érintett személyes adatait törli, kivéve, ha a visszavonási igény nem teljesíthető.

V.            Milyen jogaim vannak?

 • Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt (GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog)
 • Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. (GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog)
 • Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük. (GDPR 17. cikk; törléshez való jog)
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk. (GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás))

 

 • Adathordozhatósághoz való jog: adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérés és felhatalmazás alapján adjuk át közvetlenül más, az Ön által megjelölt szolgáltatónak.

Az adathordozhatósági kérelem igényléséhez kérjük, írjon e-mail címünkre.

Fenti kérelmei benyújtása esetén, a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról,   hogy   milyen   intézkedéseket   hoztunk   a   kérelme   alapján.   (GDPR   20.   cikk    (1)    és    (2)  bekezdése; adathordozhatósághoz való jog)

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulás alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
 • Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem éri, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Honlap:                               http://naih.hu

Postacím:              1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail:                   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefonszám:                                +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá az illetékes törvényszék előtt keresetet indíthat a Szent Lázár Alapítvánnyal szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 • Tiltakozási jog: amennyiben a fentiek alapján adatait jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben. A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is Tiltakozása esetén ezen személyes adatait nem kezeljük tovább.

VI.             Ki láthatja az adataimat?

 • Azokat az adatait, amelyeket nem oszt meg a másokkal, alapvetően csak a Szent Lázár Alapítója és vezető tisztségviselői láthatják.

Amennyiben vásárol tőlünk, akkor számlát állítunk ki róla.

A számla a Cégnév:                      Hessyn Informatikai és Oktatási Kft. Rövid név:                                                          Hessyn Kft.

WEB:                                              www.hessyn.hu <http://www.hessyn.hu>

E-mail:

információ, észrevétel:                 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

adatállomány küldés:                   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Iroda:                                              1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. A épület 3. emelet

Levélcím:                                       1476 Budapest, Pf. 59

 • Hessyn rendszerével készül, amelyet a Hessyn Kft üzemeltet. Adatbiztonsági szolgáltatást a Kardhal Netcafé Szigetcom Consultin Trade Kft végez, Kaspersky Antivirus esetén, adatmentést szerződés alapján. A könyvvizsgálatot a Raj-Kontroll Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft végzi. A számlák könyvelését a Census-Fama KFT végzi. A számviteli törvény értelmében a számla tartalmazza a nevét, lakhelyét és adószámát is, melyet a kiállításától számítva - törvényi előírás szerint - 8 éven át megőrzünk.
 • Amennyiben fizikai terméket vásárol tőlünk, akkor azt a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásával kézbesítjük, így a postai küldeményen is megjelenik az Ön neve és a postázási címe.
 • Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 • Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
 • Ha az Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az érintettet.

VII.             Gyerek vagyok, vonatkozik-e rám valami külön szabály?

Amennyiben még nem töltötte be 16. életévét, úgy csak szülői engedély birtokában kezelhetjük a személyes adatait.

VIII.              Milyen törvények vonatkoznak az adatkezelésre?

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

IX.            Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

X.            Adatbiztonság a kommunikációban

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a jogszabályoknak megfelelően járunk el. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk. Az alkalmazások tekintetében a jelszavak, a jogosultságok és a biztonsággal kapcsolatos más paraméterek, adatok csak titkosítva továbbíthatók. Gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

Az adatkezelés informatikai hátterét a(z)

cégnév: Kardhal Netcafé Szigetcom Consulting Kft székhely: 5630 Békés, Szántó A. u. 2.

cégjegyzékszáma: 01-09-978318

adószám: 23797259-2-41

míg a www.szentlazar.hu oldalt a(z) cégnév: Szent Lázár Alapítvány

székhely: 5630 Békés, Hunyadi tér 1/1. cégjegyzékszáma: 04-01-0000510

adószám: 18375839-2-04 kezeli.

XI.             Adatbiztonság az iratkezelés során

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Részletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

XII.           Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

 

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, és zárható tárolószekrényben tároljuk.

XIII.           Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

XIV.            Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.szentlazar.hu weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatainak kezeléséről.